شناسايي آسيب پذيري هاي نرم افزارها، منابع انساني و تجهيزات شبکه شرکت مشاورين بهبود روش ها و سامانه‌هاي مبنا مورخ۲۵/۵/۸۹

استقرار سيستم مديريت امنيت اطلاعات بر اساس ايزو ۲۷۰۰۱ و ساير استانداردهاي رديف ۲۷۰۰۰ در شرکت مشاورين بهبود روش ها و سامانه هاي مبنا مورخ ۱/۰۹/۸۹

اجراي پروژه ارزيابي پژوهشي در زمينه شناسايي نا امني هاي مترتب بر استفاده از سيستم هاي پذيرنده Debit Card بانک ملت در دي ماه ۱۳۸۹

استقرار سيستم مديريت امنيت اطلاعات در شهرداري شريف آباد تهران ۱۲/۱۲/۸۹

اجراي تست نفوذپذيري (Penetration Test) در شرکت پالايش نفت کرمانشاه.

اجراي تست نفوذپذيري (Penetration Test) در شرکت پالايش نفت تهران.

اجراي تست نفوذپذيري (Penetration Test) در شرکت پالايش نفت لاوان.

اجراي تست نفوذپذيري (Penetration Test) در شرکت پالايش نفت بندرعباس.

اجراي تست نفوذپذيري (Penetration Test) در شرکت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند.

اجراي تست نفوذپذيري (Penetration Test) در ستاد شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران و برخي شرکتهاي تابعه.

اجراي تست نفوذپذيري (Penetration Test) در ستاد شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران و برخي شرکتهاي تابعه.

اجراي تست نفوذپذيري (Penetration Test) در ستاد شرکت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران و برخي شرکتهاي تابعه.

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت پالايش نفت تبريز

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت پالايش نفت لاوان

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت پالايش نفت امام خميني (ره) شازند

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت پالايش نفت کرمانشاه

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت پالايش نفت بندرعباس

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت پالايش نفت شيراز

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت پالايش نفت تهران

اجراي تست نفوذپذيري (Penetration Test) در ستاد شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران.

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) ستاد شرکت ملي مهندسي و ساختمان نفت ايران

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت پالايش نفت آبادان

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت پالايش نفت اصفهان

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران ـ منطقه گلستان

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران ـ منطقه كرمان

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران ـ منطقه خراسان جنوبي

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران ـ منطقه كرمانشاه

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران ـ منطقه زاهدان

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران ـ منطقه خراسان رضوي

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران ـ منطقه آذربايجان شرقي

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران ـ منطقه خراسان شمالي

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران ـ منطقه همدان

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران ـ منطقه قم

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران ـ منطقه البرز

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران ـ منطقه ساري

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران ـ منطقه چهارمحال بختياري

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران ـ منطقه مركزي

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران ـ منطقه يزد

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران ـ منطقه كردستان

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران ـ منطقه بوشهر

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران ـ منطقه سبزوار

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران ـ منطقه آبادان

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران ـ منطقه اروميه

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران ـ منطقه هرمزگان

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) ستاد شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران ـ منطقه شاهرود

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران ـ منطقه قزوين

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران ـ منطقه لرستان

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران ـ منطقه چابهار

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران ـ منطقه كهكيلويه و بويراحمد

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران ـ منطقه ايلام

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران ـ منطقه گيلان

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران ـ منطقه زنجان

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران ـ منطقه تربت حيدريه

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران ـ منطقه چالوس

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران ـ منطقه اصفهان

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران ـ منطقه تهران

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران ـ منطقه اهواز

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران ـ اداره کل سوخت گيري

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران ـ منطقه اردبيل

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران ـ منطقه فارس

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران ـ منطقه مياندوآب

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) ستاد شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران ـ منطقه فارس

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران ـ منطقه شمال غرب

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران ـ منطقه اصفهان

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران ـ منطقه مرکزي

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران ـ منطقه اهواز

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران ـ منطقه شمال

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران ـ منطقه لرستان

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران ـ منطقه غرب

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران ـ منطقه شمال شرق

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران ـ منطقه تهران

تدوين سند راهبردي سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS) شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران ـ منطقه جنوب شرق

تدوين شرح خدمات مشاور و ناظر سيستم مديريت امنيت اطلاعات ستاد شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران براي سال ۱۳۹۰

تدوين شرح خدمات مجري (پيمانکار) سيستم مديريت امنيت اطلاعات ستاد شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران و ۶۱ منطقه نفتي تحت پوشش.

استقرار سيستم مديريت امنيت اطلاعات بر اساس ايزو ۲۷۰۰۱ و ساير استانداردهاي رديف ۲۷۰۰۰ در شرکت منظومه شرق ۲۵/۰۲/۹۰

شناسايي آسيب پذيري هاي نرم افزارها، منابع انساني و تجهيزات شبکه شرکت کارنما رايانه مورخ ۱۸/۰۷/۹۰

استقرار سيستم مديريت امنيت اطلاعات بر اساس ايزو ۲۷۰۰۱ و ساير استانداردهاي رديف ۲۷۰۰۰ در شرکت کارنما ۰۳/۰۸/۹۰

شناسايي آسيب پذيري هاي نرم افزارها، منابع انساني و تجهيزات شبکه شرکت منظومه شرق مورخ ۳۰/۰۹/۹۰

استقرار سيستم مديريت امنيت اطلاعات بر اساس ايزو ۲۷۰۰۱ و ساير استانداردهاي رديف ۲۷۰۰۰ در شرکت واحد گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات قرن بيست و يک مورخ ۱۲/۱۰/۹۰

شناسايي آسيب پذيري هاي نرم افزارها، منابع انساني و تجهيزات شبکه شرکت نگاشت انديشه سبز مورخ ۲۵/۱۲/۹۰

استقرار سيستم مديريت امنيت اطلاعات بر اساس ايزو ۲۷۰۰۱ و ساير استانداردهاي رديف ۲۷۰۰۰ در شرکت نگاشت انديشه سبز مورخ ۲۶/۰۱/۹۱

شناسايي آسيب پذيري هاي نرم افزارها، منابع انساني و تجهيزات شبکه شرکت واحد گسترش فناوري اطلاعات و ارتباطات قرن بيست و يک مورخ ۲۵/۰۳/۹۱

استقرار سيستم مديريت امنيت اطلاعات بر اساس ايزو ۲۷۰۰۱ و ساير استانداردهاي رديف ۲۷۰۰۰ در شرکت پرشيا فاوا گستر مورخ ۲۱/۰۸/۹۱

شناسايي آسيب پذيري هاي نرم افزارها، منابع انساني و تجهيزات شبکه شرکت مشاورين پرشيا فاوا گستر ۱۶/۰۶/۹۱

اجراي تست نفوذپذيري (Penetration Test) در ستاد شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران مورخ

توليد، راه اندازي و نصب فايروال ايراني به سفارش شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران منطقه سبزوار مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۲

تست نفوذ و ارزيابي امنيتي نرم افزارها، سرورها و سرويس هاي شبکه سازمان بنادر و دريانوردي مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۲

تست نفوذ منابع شبکه، سرورها و نرم افزارهاي کاربردي اداره کل بنادر و دريانوردي استان گيلان مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۲

تست نفوذ منابع شبکه، سرورها و نرم افزارهاي کاربردي اداره کل بنادر و دريانوردي استان بوشهر مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۲

تست نفوذ منابع شبکه، سرورها و نرم افزارهاي کاربردي اداره کل بنادر و دريانوردي بندر اميرآباد مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۲

تدوين معماري امنيتي ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري سال ۱۳۹۳

ارائه خدمات پشتيباني فني و امنيتي به ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري در سال هاي ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ در حوزه Portal ، Web Server ، Mail Server ، DNS Server و سامانه هاي تحت .NET

آزمون ارزيابي امنيتي شبکه، نرم افزارها، سرويس‌ها و تجهيزات ارتباطي شرکت لاستيک پارس سال ۱۳۹۳

ارزيابي امنيتي و آزمون نفوذپذيري سيستم رديابي و شناسايي از راه دور (LRIT) به همراه سيستم عامل، پايگاه داده، سرويس دهنده وب، پورت‌ها و پروتکل هاي ارتباطي و تجهيزات امنيتي مربوطه و ارائه خدمات مشاوره به شرکت پارس آنلاين سال ۱۳۹۳

ارزيابي امنيتي و تست نفوذپذيري شبکه و ارائه خدمات مشاوره شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان سال۱۳۹۳

آزمون نفوذپذيري شبکه و نرم افزارهاي شرکت زامياد سال ۱۳۹۵

ارزیابی امنیتی و آزمون نفوذ پذیری شبکه و نرم افزارهای اداره بنادر و دریانودی بندر لنگه سال ۱۳۹۵

ارزیابی امنیتی و آزمون نفوذپذیری سامانه Icloud سازمان بنادر و دریانوردی سال ۱۳۹۵

ارائه خدمات کارشناسی در خصوص مستندسازی شبکه و زیر ساخت به همراه فرم بندی کابل‌های درون رک و بهینه‌سازی و افزایش کارایی امینیت و تجهیزات اتاق سایت اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه سال ۱۳۹۵

آزمون و ارزیابی امنیتی سامانه سنهاب و پورتال بیمه مرکزی ج.ا.ا سال ۱۳۹۶

مشاوره و پیاده‌سازی استاندارد ISO27001:2013 در سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) شرکت مبنا سال ۱۳۹۷

آزمون و ارزیابی امنیتی سامانه ارزیابی و رتبه‌بندی انفورماتیک شرکت‌های بیمه مستقر در بیمه مرکزی ج.ا.ا سال ۱۳۹۷

آزمون و ارزیابی امنیتی سامانه نرم‌افزاری هوش تجاری و داشبورد مدیران مبنا مربوط به شرکت مشاورین بهبود روش‌ها و سامانه‌های مبنا سال ۱۳۹۷

آزمون و ارزیابی امنیتی دارایی های اطلاعاتی، مشاوره و استقرار سامانه مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) شرکت نگاشت اندیشه سبز سال ۱۳۹۸

مشاوره و پیاده‌سازی استاندارد ISO27001:2013 در سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران سال ۱۳۹۸

آزمون و ارزیابی امنیتی دارایی های اطلاعاتی، شرکت بیمه خاورمیانه سال ۱۳۹۸

آزمون و ارزیابی امنیتی دارایی های اطلاعاتی، شرکت بیمه اتکایی امین سال ۱۳۹۸

آزمون و ارزیابی امنیتی دارایی های اطلاعاتی، شرکت بیمه معلم سال ۱۳۹۸

آزمون و ارزیابی امنیتی دارایی های اطلاعاتی، شرکت بازرگانی دولتی ایران سال ۱۳۹۸

آزمون و ارزیابی امنیتی برخی دارایی های اطلاعاتی، شرکت گل گهر سیرجان سال ۱۳۹۸

آزمون و ارزیابی امنیتی برخی دارایی های اطلاعاتی، شرکت فناوری اطلاعات پیشخوان سال ۱۳۹۸

آزمون و ارزیابی امنیتی برخی دارایی های اطلاعاتی، کارگزاری بیمه پیشخوان دولت سال ۱۳۹۸